SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH AN TOÀN GIAO THÔNG
VÀ THAM GIA CUỘC THI AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN

Số: 19/KH-BGDĐT, ngày 15 tháng 01năm 2014 

Le Hoai Nam 2/14/2014 4:39:02 PM
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2014

 

Số: 19/KH-BGDĐT                                  Hà Nội, ngày 15 tháng 01năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Thực hiệncông tác giáo dục an toàn giao thông

trong trường học năm2014

 

Thực hiện Nghị quyếtsố 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ  về  tăng cường thực  hiện các  giải pháp trọng tâm  bảo  đảm trật  tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; Chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày  05/8/2013  giữa  Ủy  ban  ATGT  Quốc  gia  và  Bộ  Giáo  dục  và  Đào  tạo  về việc tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học giai đoạn 2013-2018,

Bộ Giáo dục  và  Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2014như sau:

 

I. Mục đích

1.  Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục được giao tạiNghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

2.  Nâng cao nhận thức, ý thức khi tham gia giao thông  trong học sinh, sinh viên năm 2014. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong phạm vi cả nước.

 

II. Yêu cầu

1.Bám sát nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ,Kế  hoạch  triển  khai  công  tác  của  Ủy  ban  An  toàn  giao  thông  Quốc  gia  năm 2014,kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao  thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của

Ngành và các hoạt động của nhà trường.

2.Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong trường, đặc biệt  là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh,  Hội  Liên  hiệp  Thanh  niên Việt Nam, Đội  Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

3. Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục an toàn giao thông trong  nhà trường; tăng cường  các hình thức tổ chức  như  ứng  dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm,… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông.

 

III. Nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục

Xem tiếp tại đây


Các tin cùng thể loại
+ Số: 88/NQ-CP,ngày 24 tháng 08 năm 2011
+ Số: 52/2007/CT-BGDĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2007
+ Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư