TỔ CHỨC NHÂN SỰ
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN

 
Th.S. Tống Văn Toản - Trưởng phòng CTCTSV
Địa chỉ: P.115 - Nhà Hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
 Điện thoại:  02583838265
Email: toantv@ntu.edu.vn
 

TS.Nguyễn Thế Hân - 
Phó phòng CTCTSV
Địa chỉ: P.113 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
 Điện thoại: 02582221900
Email: hannt@ntu.edu.vn
 

Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Đoan Địa chỉ: P.114 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang Điện thoại: 02582221900 Email: doannn@ntu.edu.vn
 
Chuyên viên: Nguyễn Vân Tường Vy
Địa chỉ: P.113 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại : 02582221900
Email: vynvt@ntu.edu.vn


Chuyên viên: Trần Thị Thùy Dương
Địa chỉ: P.114 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại: 02582221900
Email: duongttt@ntu.edu.vn
         


 
Chuyên viên: Trang Kim Yến
Địa chỉ: P.114 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại cơ quan: 02582221900
Email: yentk@ntu.edu.vn


  Th.S.Vũ Thị Nhung - Chuyên viên 
Địa chỉ: P.113 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại : 02582221900
Email: nhungvt@ntu.edu.vn
  Th.S.Lê Thị Hải Yến - Chuyên trách ĐTN-HSV
Địa chỉ: Văn phòng Đoàn Thanh niên
Điện thoại: 02582461000 
Email: yenlth@ntu.edu.vn