Thông báo: về nộp các loại giấy tờ thuộc diện chính sách cho phòng CTSV 

Le Hoai Nam 10/3/2013 4:04:49 PM
Nộp các loại giấy tờ trên cho cô Ngọc Anh Phòng CTSV ( bản chính và bản phô tô công chứng của chính quyền địa phương)

Ghí chú
Nộp các loại giấy tờ trên cho cô Nhâm Phòng CTSV ( bản chính và bản phô tô công chứng của chính quyền địa phương)

Các tin cùng thể loại