ĐƠN XIN HỌC LẠI 

Le Hoai Nam 8/14/2013 11:30:50 AM

tải văn bản tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN HỌC LẠI

 

 Kính gửi:   Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

                       

Tôi tên: ………………………………………….Ngày sinh: ………………..….…ĐT:……………………………….

Mã sinh viên:………………………………………………….Chi hội: …………………………………………………..

Ngành:……………………………………………………………..Khoa: ……………………………………………………...

Thuộc diện: ……………………………..………………….theo Quyết định số:……………./QĐ-ĐHNT ngày: ………../………/……………của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang;

Nay tôi có nguyện vọng được tiếp tục học:

Ngành:…………………………………………………………...………, Hệ: ……………………………………..

Khóa:………………., Khoa:………………………………………………..………..

Kính mong sự chấp thuận của các quý cấp.

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các Quy định của Nhà trường.

                                                                                   Khánh Hòa, ngày     tháng       năm 20

Ý kiến của phụ huynh                                                        Người viết đơn

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Ý kiến của P.CTSV

 Các tin cùng thể loại
+ Nghỉ học tạm thời-nhu cầu cá nhân
+ Nghỉ học tạm thời - trị bệnh
+ ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH HỌC
+ Đơn xin bảo lưu điểm
+ Đơn xác nhận đang học
+ Đơn xin chuyển trường
+ Đơn xin hoãn thi
+ Đơn xin học 2 chương trình
+ Mẫu vay vốn
+ Mẫu: BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP THÁNG……..NĂM 2013