4. QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN NGÀNH, CHUYỂN TRƯỜNG, CHUYỂN BẬC ĐÀO TẠO, NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN VÀ THÔI HỌC 1146 6/25/2020 9:04:01 AM
Quy trình đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên 990 5/11/2015 11:19:23 AM
Quy trình ký các loại giấy tờ: 990 4/21/2015 9:35:01 AM
Thông tư Số: 27/2007/TT-BLĐTBXH, của Bộ lao động -TBXH, ngày 30 tháng 11 năm 2007 89 9/15/2012 2:44:13 AM
 Hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
7. QUY TRÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN TÍCH HỢP. 89 4/26/2012 8:16:07 AM
6. QUY TRÌNH XÉT CHỌN HỌC BỔNG NGOÀI TRƯỜNG:. 89 4/26/2012 8:14:37 AM
5. QUY TRÌNH XÉT TIẾP NHẬN HỌC TRỞ LẠI VÀ THU NHẬN 89 4/26/2012 8:13:09 AM
3. QUY TRÌNH XÉT BUỘC THÔI HỌC HSSV VÌ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO. 89 4/26/2012 8:03:38 AM
QUY TRÌNH KỶ LUẬT HSSV VI PHẠM TRONG HỌC TẬP. 89 4/26/2012 7:56:48 AM
2. QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG HSSV HỌC TẬP TỐT RÈN LUYỆN TỐT. 89 4/26/2012 7:51:57 AM
Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 11 tin)