7. QUY TRÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN TÍCH HỢP. 

Le Hoai Nam 4/26/2012 8:16:07 AM

7. QUY TRÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN TÍCH HỢP.

a. Mục đích: Đảm bảo tính chính xác các thông tin, nhanh chóng cấp thẻ SV cho các lớp.

b. Nội dung:
 

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Ra thông báo làm thẻ SV.

Tập hợp danh sách HSSV theo mẫu của ngân hàng

 

Lập danh sách HSSV gửi ngân hàng làm thẻ.

 

Nhập dữ liệu và ảnh HSSV và Gửi dữ liệu cho ngân hàng tiến hành làm thẻ.

- Phòng CTSV

 

- Các lớp.

 

 

 

- Phòng CTSV

 

 

 

Nhập dữ liệu ảnh, thông tin sinh viên.

 

Sau 02 tháng sinh viên khóa mới nhập học.

 

 

 

02 tuần sau khi thông báo

 

 

02 tuần.

Mẫu danh sách HSSV làm thẻ do ngân hàng yêu cầu.

sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" ban hành kèm theo quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu của ngân hàng

 

 

2

Nhận, kiểm tra thẻ từ ngân hàng và giao cho sinh viên các lớp

Phòng CTSV

02 ngày

Thẻ SV

3

Xử lý các sai sót của thẻ.

Phòng CTSV

01 tuần.

 


Các tin cùng thể loại