Đóng


  
Đổi mới PPGD
Đóng

  
Nội dung đổi mới Phương pháp giảng dạy
Đóng

Đổi mới phương pháp giảng dạy (PPGD) là một chủ trương cần thiết trong bối cảnh giáo dục hiện nay, được xem xét tính khả thi trong hầu hết các chuyên ngành nói chung và học phần nói riêng, từ phương pháp giảng dạy đến phương pháp đánh giá năng lực học tập của sinh viên. BM Toán cũng theo đó đã tham gia hưởng ứng và nghiên cứu một số nội dung liên quan đến đổi mới PPGD. Do tính đặc thù của các học phần chuyên ngành Toán, hầu hết các nội dung đổi mới đều hướng đến:
-  Tính ứng dụng có thể có của môn học.
-  Phương pháp đánh giá sinh viên.
-  Sử dụng các hình thức phương tiện dạy và học nhằm mục đích đem lại hiệu quả cao hơn trong việc truyền đạt và tiếp thu.
Các nội dung trên đã và đang được thực hiện ở các lớp khóa 53, 54 và 55. Một số cán bộ giảng dạy tham gia thực hiện bao gồm: Thầy Nguyễn Đình Ái, thầy Phạm Gia Hưng, thầy Thái Bảo Khánh, cô Nguyễn Thị Hà, cô Huỳnh Thị Thúy Lan, thầy Phạm Thế Hiền, thầy Nguyễn Cảnh Hùng, thầy Trần Quốc Vương, thầy Nguyễn Quang Tuấn.