Text/HTML
Đóng


  
Nghiên cứu KH
Đóng

  
Nghiên cứu khoa học
Đóng

TS. Phạm Gia Hưng


A. Luận văn, Luận án

1. Phạm G. HưngLuận văn Cử nhân Toán học "Dạng chuẩn của phương trình vi phân chưa giải ra đạo hàm trong lân cận điểm kỳ dị chính quy"", Đại học Đà Lạt, 06/1984. Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Đức.
2. Phạm G. Hưng, Luận văn Thạc sĩ Toán học "Phân loại các mầm ánh xạ reticular không suy biến", Đại học Đà Lạt 06/1999. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Nguyễn Hữu Đức.

  3. Phạm G. Hưng, Luận án Tiến sĩ  Toán học "Các phương pháp hiệu chỉnh trong bài toán cân bằng và ứng dụng", Đại học Đà Lạt & Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 06/2014. Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Dũng Mưu.  

B. Đề tài nghiên cứu khoa học

1. Phạm G. Hưng, Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp Trường "Các tiêu chuẩn hội tụ của thuật toán hiệu chỉnh Tikhonov cho mô hình bài toán cân bằng bao gồm một số mô hình bài toán kinh tế", Đại học Nha Trang, 15/06/2010 - 14/06/2011.
2. Phạm G. Hưng, Nghiên cứu viên Đề tài NCKH cấp Nhà nước (NAFOSTED) "Các phương pháp giải bài toán cân bằng đơn điệu
và lồi suy rộng", Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, 01/02/2013 - 30//06/2014. Chủ nhiệm đề tài:  GS.TSKH. Lê Dũng Mưu.

C. Các bài báo khoa học

1. Phạm G. Hưng, Đặc trưng của mầm ánh xạ không suy biến, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thủy sản Nha Trang 2
(2006) 83-85.

2. Phạm G. Hưng, Quy tắc tìm cực trị có điều kiện hàm hai biến, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thủy sản Nha Trang 2 (2006) 86-88.
3. Phạm G. Hưng, Hiệu chỉnh Tikhonov bài toán cân bằng đơn điệu, Thông báo khoa học, Đại học Đà Lạt (2009) 147-152.


4. Phạm G. Hưng, Các phương pháp giải bài toán cân bằng, Hội thảo khoa học Khoa Khoa học cơ bản, Đại học Nha Trang, 24/01/2011. 

5. Phạm G. Hung, Tikhonov Regularization and Proximal Point Methods for Solving Pseudomonotone Equilibrium Problem, Proceedings of the First Workshop on Information Technology and Applied Mathematics, Nhatrang University (2011) 106-116.
6. Pham G. Hung, Le D. Muu, The Tikhonov Regularization Extended to Equilibrium Problems Involving Pseudomonotone Bifunctions, Nonlinear Analysis, Serial A: Theory, Methods and Applications 74 (2011) 6121-6129. 
7. Pham G. Hung, Le D. Muu, On Inexact Tikhonov and Proximal Point Regularization Methods for Pseudomonotone Equilibrium Problems (Summary), Journal of Science, University of Dalat 3 (2012) 51-56. Scientific report at the 8th Vietnam - Korea Workshop: "Mathematical Optimization Theory and Applications", University of Dalat, 08 - 10/12/2011.
8. Pham G. Hung, Le D. Muu, The Tikhonov Regularization Method for Pseudomonotone Equilibrium Problems, Journal of Science, University of Dalat 3 (2012) 45-50.
9. Pham G. Hung, Le D. Muu, On Inexact Tikhonov and Proximal Point Regularization Methods for Pseudomonotone Equilibrium Problems, Vietnam Journal of Mathematics 40 (2012) 255-274. 

10. Bui V. Dinh, Pham G. Hung, Le D. Muu, Bilevel Optimization As a Regularization Approach to Pseudomonotone Equilibrium Problems, Numerical Functional Analysis and Optimization 35 (2014) 539-563. 

ThS. Nguyễn Đình Ái

Bài báo khoa học

1. Đo N. An, Nguyen D. Ai, 4-Regular Graph of Diameter 2, Journal of Science, University of Dalat, Vol. 6, 10 August 2013.


ThS. Thái Bảo Khánh


Báo cáo khoa học


1. Thái B. Khánh, Định lý Bézout.