Text/HTML
Đóng


  
menuNS
Đóng

  
Nhân sự
Đóng
                                                                         STAFFs

_________________________________________________
MSc. Nguyễn Đình Ái

___________________

Học vị: Thạc sĩ 
Chức danh:
Giảng viên chính
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Quy hoạch tuyến tính, Xác suất thống kê.

Email: aind@ntu.edu.vn
________________________________________________________________________________________________________
MSc. Nguyễn Thị Thùy Dung
_____________________________

Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Toán Kinh tế, Xác suất thống kê, Đại số.


Email: dungntt@ntu.edu.vn
________________________________________________________________________________________________________
MSc. Nguyễn Thị Hà

__________________

Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Xác suất thống kê, Đại số, Giải tích.


Email: 
hant@ntu.edu.vn
_______________________________________________________________

_________________________________________________
MSc. Nguyễn Cảnh Hùng
______________________

Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Quy hoạch tuyến tính.


Email:
 hungnc@ntu.edu.vn   
_______________________________________________________            _________________________________________________
PhD. Phạm Gia Hưng

______________________

Học vị: Tiến sĩ 
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Toán
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Tối ưu toán, Bài toán cân bằng.

Email: phamgiahung@ntu.edu.vn
_______________________________________________________________

_________________________________________________
MSc. Thái Bảo Khánh

___________________

Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Xác suất thống kê.


Email:
 khanhtb@ntu.edu.vn
_______________________________________________________

_________________________________________________
MSc. Huỳnh Thị Thúy Lan

_______________________

Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Quy hoạch tuyến tính.


Email: lanhtt@ntu.edu.vn
________________________________________________________________________________________________________
MSc. Nguyễn Quang Tuấn

_______________________

Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Xác suất thống kê.


Email: tuannq@ntu.edu.vn
_______________________________________________________

_________________________________________________
MSc. Trần Quốc Vương

____________________

Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Toán Kinh tế.


Email: vuongtq@ntu.edu.vn
_______________________________________________________


 

_________________________________________________
MSc. Lê Thị Thùy Trang
_____________________

Học vị: Thạc sĩ
Chức danh: Giảng viên
Chuyên môn: Đại số, Giải tích, Toán Kinh tế, Phương pháp dạy Toán.


Email: 
trangltt@ntu.edu.vn
______________________________________________________________