NHÂN SỰ BỘ MÔN CNCB
Minimize
                                             


        

TS.NGUYỄN TRỌNG BÁCH
Chức vụ: Trưởng Bộ Môn
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: ntbachnt@ntu.edu.vn
Web cá nhân: Chi tiết
                                             

       

PGS-TS. HUỲNH NGUYỄN DUY BẢO
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa 
Chức danh:PGS - GVCC
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: hndbao@ntu.edu.vn
Web cá nhân:
 Chi tiết

                                             

      
 
PGS-TS.NGUYỄN ANH TUẤN
Chức danh:PGS - GVCC
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: tuancncb@ntu.edu.vn
Web cá nhân: Chi tiết
                                     


                                             


   

PGS-TS. Trang Sĩ Trung (GV KIÊM NHIỆM)

Chức danh: PGS - GVCC
Chức vụ: Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: trungts@ntu.edu.vn
Web cá nhân: 
Chi tiết
                                             


      

ThS. NGUYỄN THỊ THỤC

Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: thucnt@ntu.edu.vn
Web cá nhân: Chi tiết
                                            


           

NCS.PHẠM VĂN ĐẠT
Chức vụ: Giám đốc TT NC và CBTP
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: datpv@ntu.edu.vn
Web cá nhân: 
Chi tiết
                                            


           

NCS.NGUYỄN XUÂN DUY
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: duynx@ntu.edu.vn
Web cá nhân
Chi tiết

 


                                            


           

ThS. VŨ LỆ QUYÊN
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: quyenvl@ntu.edu.vn
Web cá nhân: Chi tiết
                                                   

TS.NGUYỄN THẾ HÂN (GV KIÊM NHIỆM)
Chức vụ: Bí thư Đoàn Trường, Phó Phòng CTSV
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: hannt@ntu.edu.vn
Web cá nhân: Chi tiết                                            


          
                        

ThS. PHẠM THỊ HIỀN
Chức vụ: Tổ trưởng Công đoàn Bộ môn
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: phamthihien@ntu.edu.vn
Web cá nhân: Chi tiết

             


                                            

                   

ThS. TRẦN THỊ HUYỀN
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: huyentt@ntu.edu.vn
Web cá nhân: Chi tiết

             


                                            


                   

ThS. ĐỖ TRỌNG SƠN
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: sondt@ntu.edu.vn
Web cá nhân:
 Chi tiết
                                            


                   

TS. NGUYỄN BẢO
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: bao@ntu.edu.vn
Web cá nhân: Chi tiết
                                            
                          
 
TS. ĐẶNG TRUNG THÀNH
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ Chế biến Thủy sản
Email: thanhdt@ntu.edu.vn
Web cá nhân: Chi tiết