Enter Title
Minimize

1. Bài báo khoa học
            Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
            Bộ môn CNCB Thủy sản
            Bôn môn CN Sau thu hoạch
            Bộ môn Đảm bảo chất lượng&ATTP
            Bộ môn Hóa
2. Kỷ yếu khoa học
            Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
            Bộ môn CNCB Thủy sản
            Bôn môn CN Sau thu hoạch
            Bộ môn Đảm bảo chất lượng&ATTP
            Bộ môn Hóa
3. Báo cáo khoa học
                Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
                Bộ môn CNCB Thủy sản
                Bôn môn CN Sau thu hoạch
                Bộ môn Đảm bảo chất lượng&ATTP
                Bộ môn Hóa