Enter Title
Minimize

         Hiện nay, Công đoàn khoa CNTP gồm có 57 CĐV. Trong đó, 16 CĐV là Đảng viên.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG ĐOÀN KHOA CNTP
BCH Công đoàn khoa:
            1. Chủ tịch công đoàn: Thái Văn Đức
            2. Phó chủ tịch công đoàn: Trần Văn Vương
            3. Ủy viên BCH: Vũ Lệ Quyên 
Công đoàn khoa chia làm 5 tổ công đoàn bộ phận bao gồm:
            1. Tổ công đoàn Bộ môn Công nghệ chế biến Thủy sản (Tổ trưởng: Phạm Thị Hiền)
            2. Tổ công đoàn Bộ môn Công nghệ Thực phẩm (Tổ trưởng: Lê Thị Tưởng)
            3. Tổ công đoàn Bộ môn Đảm bảo chất lượng & ATTP (Tổ trưởng: Phan Thị Thanh Hiền)
            4. Tổ công đoàn Bộ môn CN Sau thu hoạch (Tổ trưởng: Đặng Thị Thu Hương)
            5. Tổ công đoàn Bộ môn Hóa (Tổ trưởng: Trần Thị Hoàng Quyên)