Enter Title
Minimize

BCH Liên Chi hội Khoa CNTP năm học 2013-2014

STT

Họ và tên

Chi hội

Chức vụ

Sđt

Email

1

Phạm Ngọc Quang

53TP2

LCH Trưởng

01699418243

ngocquangtp2@gmail.com

2

Lê Minh Cương

53TP1

LCH Phó

0982821639

cuong53tp1@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thu Phê

55CTP2

LCH Phó

01648346731

thuphe31tp2@gmail.com

4

Trần Vũ Phong

55TP2

Ủy viên BCH LCH

0987277352

phongcntp2k55@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thùy Anh

55CTP1

Ủy viên BCH LCH

01669131029

thuyanhk55.cntp1@gmail.com

6

Trần Văn Khoa

54TP1

Ủy viên BCH LCH

01673803269

khoatv54tp1@gmail.com

7

Nguyễn Hồ Thiên Trang

52TP2

Ủy viên BCH LCH

0977996831

thientrangtp2@gmail.com

8

Nguyễn Trung Hiếu

53CTP1

Ủy viên BCH LCH

01665434206

nguyentrunghieuk53@gmail.com

9

Lê Thị Trà Thơm

53CTP1

Ủy viên BCH LCH

01674648865

trathom0610@gmail.com

10

Quách Minh Hiếu

53CTP2

Ủy viên BCH LCH

01676589221

minhhieu07061993@gmail.com

11

Đào Văn Hiến

53CTP2

Ủy viên BCH LCH

0168 868 1599

nhokpoon93ntu@gmail.com

12

Nguyễn Văn Dũng

55KTHH

Ủy viên BCH LCH

01657701895

dung55cnhh.ntu@gmail.com

13

Trần Tuấn Vũ

54CTP2

Ủy viên BCH LCH

01686746003

tuanvutran54ctp.2@gmail.com

14

Võ Thanh Tâm

54TP1

Ủy viên BCH LCH

01669757295

vttam54tp1@gmail.com

15

Trần Phúc Tâm

54TP2

Ủy viên BCH LCH

01697963169

phuctamk54tp2@gmail.com


 












































Danh sách BCH các chi hội Khoa CNTP năm học 2013-2014
Khóa 52, 53, 54

Stt

Chi hội

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

52TP1

Nguyễn Thị Tuyết Sương

CHT

01673091454

tuyetsuong52tp1.ntu@gmail.com

Lê Hoài Thái

CHP

01674592393

thai.52cbtp1.ntu@gmail.com

2

52TP2

Nguyễn Đình Thi

CHT

01674591532

nguyendinhthi52tp2@gmail.com

Nguyễn Hồ Thiên Trang

CHP

0977996831

thientrangtp2@gmail.com

3

52CB

Trần Thị Thùy Đoan

CHT

01673866753

thuydoan52cb@gmail.com

Nguyễn Trí Cảnh

CHP

01677527383

nguyentricanh@gmail.com

4

53TP1

Lê Minh Cương

CHT

0982821639

cuong53tp1@gmail.com

Đào Thị Bích Phương

CHP

01674424006

dtbphuong53cbtp1ntu@gmail,com

5

53TP2

Phạm Ngọc Quang

CHT

01699418243

ngocquangtp2@gmail.com

Tạ Thị Khánh Hậu

CHP

01692846145

takhanhhau@yahoo.com.vn

6

53TP3

Thái Văn Tâm

CHT

0983367672

thaitam53cbtp3@gmail.com

Hồ Thị Hoàng Oanh

CHP

01687349256

oanhcbtp3.ntu@gmail.com

7

53CB-1

Nguyễn Thị Huệ

CHT

0979689749

nguyenthihuecb1@gmail.com

Võ Thị Loan

CHP

01692794735

vothiloan.cb1@gmail.com

8

53CB-2

Ngô Thị Hường

CHT

01656532755

ngohuong20793@gmail.com 

Đoàn Thành Tiến

CHP

01644644941

motdieuuoc_29893@yahoo.com

9

53CTP-1

Nguyễn Trung Hiếu

CHT

01665434206

nguyentrunghieuk53@gmail.com

Huỳnh Thị Mai

CHP

01697139255

huynhmaictp93@gmail.com

10

53CTP-2

Quách Minh Hiếu

CHT

01676589221

minhhieu07061993@gmail.com

Lê Thị Minh Thư

CHP

01636320514

ltmthust@gmail.com

11

53CTP-3

Nguyễn Lý Trịnh

CHT

01665080149

trinhctp3@gmail.com

Nguyễn Thị Như Ý

CHP

01667410235

nhuy.tina@gmail.com

12

53CCB-1

Trần Đình Chất

CHT

01643650224

dinhchat.ccb53.1@gmail.com

Trần Thị Yến Ngọc

CHP

01635563415

tranngoc4293@yahoo.com.vn

13

53CCB-2

Nguyễn Thị Hường

CHT

01663573287

thihuongccb2@gmail.com

Bùi Đức Tinh

CHP

0965332646

ductinh93@gmail.com

14

54TP-1

Vũ Chí Công

CHT

0985840308

congvc54cntp1@gmail.com

Lê Thị Quỳnh Trang

CHP

0982202691

hoangminhy54tp1@gmail.com

15

54TP-2

Trần Phúc Tâm

CHT

0922616433

phuctamk54tp2@gmail.com

Nguyễn Nữ Thị Uyên

CHP

01692078414

ntuk54tp2nuuyen@gmail.com

16

54CB

Đỗ Trần Lâm

CHT

01636287306

tranlam130693@gmail.com

Hoàng Thị Thúy

CHP

0966337975

thuyhoangthi93@gmail.com

17

54CTP-1

Vũ Huỳnh Khánh Vân

CHT

01268530517

kvannt54ctp@gmail.com

Trần Thị Tuyết Nhung

CHP

0968094515

nhungttt54ctp@gmail.com

18

54CTP-2

Nguyễn Thanh Sang

CHT

01669891365

sangntk54ctp2@gmail.com

Lý Thị Ngọc Bích

CHP

01688433578

bichltn.ntu54ctp@gmail.com

19

54CCB

Đỗ Văn Hiền

CHT

0972174361

hiendv54ccb@gmail.com

Nguyễn Thị Trang

CHP

01672149328

trangnt54c.ccbts@gmail.com

20

54TTP

Thái Thành Văn

CHT

01656590258

thaithanhvan54ttp@gmail.com

Trương Phạm Duy Thanh

CHP

01699718549

kieuthanh94@gmail.com

Khóa 55

Stt

Chi hội

Họ và tên

Chức vụ

Sđt

Email

1

55TP-1

Nguyễn Thọ Dương

Chi hội trưởng

 0972158301

 thoduong.55tp1@gmail.com

Trần Mỹ Hạnh

Chi hội phó

01686617768

 myhanh.k55@gmai.com

2

55TP-2

Trần Vũ Phong

Chi hội trưởng

0987277352

phongcntp2k55@gmail.com

Nguyễn Cảnh Ngọc

Chi hội phó

01697459437

longngoc456@gmail.com

3

55TP-3

Lê Văn Tuấn

Chi hội trưởng

01682009570

huynhanhtuan595@yahoo.com.vn

Đỗ Phương Thảo

Chi hội phó

01699678223

phuongthao55tp3@gmail.com

4

55CTP-1

 Dương Hữu Duyên     

Chi hội trưởng

0978839506

huuduyenk55@gmail.com

Nguyễn Thị Thùy Anh

Chi hội phó

01669131029

thuyanhk55.cntp1@gmail.com

5

55CTP2

Hoàng Thị Minh Tâm

Chi hội trưởng

 01867109116

tamk55tp2@gmail.com

Nguyễn Thị Thu phê

Chi hội phó

01648346731

thuphe31tp2@gmail.com

6

55CTP-3

Diệp Minh Tuấn

Chi hội trưởng

01667346024

minhtuandiepcntp3@gmail.com

Trần Minh Tuấn

Lớpphó

01646560981

tuan.55ccntp2@gmail.com

7

55CCB

Nguyễn Hoài Đại

Chi hội trưởng

 01694398378

dainguyen10695@gmail.com

Hứa Nguyên Hùng

Chi hội phó

01636242919

huanguyenhung95@gmail.com

8

55KTHH

Nguyễn Văn Dũng

Chi hội trưởng

01657701895

dung55cnhh.ntu@gmail.com

Lê Đức Minh

Chi hội phó

0977043638

9

55CBTS

Nguyễn Đình Tùng

Chi hội trưởng

01678613648

tungk55cncb@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Kim Ngân

Chi hội phó

01696928122

kimngan55cbts@gmail.com

10

55STH

Lê Hoài Đình Phong

Chi hội trưởng

01643056149

lhdphong.ntu@gmail.com

Hồ Lê Thanh Lam

Chi hội phó

01697469484

hltlamicy55@gmail.com

11

55TTP

Tạch Quân Vương

Chi hội trưởng

01667381350

congnghetptc@gmail.com

Nguyễn Thị Kim Mỹ

Chi hội phó

01633566036

kim.my44@yahoo.com