Enter Title
Minimize
 

STT

Tên học phần

Hệ đào tạo

1

Phân tích thực phẩm

ĐH

2

Vệ sinh an toàn thực phẩm

ĐH

3

Dinh dưỡng học

ĐH

4

Quản lý chất lượng và luật thực phẩm

ĐH

5

Độc chất thực phẩm

ĐH

6

Truy xuất nguồn gốc

ĐH

7

Đánh giá cảm quan thực phẩm

ĐH

 8  Đánh giá nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm  ĐH