Enter Title
Minimize

STT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Số ĐT

Email

 1  Lưu Hồng Phúc

 TS  Trưởng BM
0965049431  phuclh@ntu.edu.vn

2

Nguyễn Thuần Anh

PGS.TSanhnt@ntu.edu.vn

3

Phạm Thị Đan Phượng

ThS.NCS

 

 

 danphuong@ntu.edu.vn

4

Trần Thị Mỹ Hạnh

TS

 

 

 myhanhtt@ntu.edu.vn

5

Trần Thị Bích Thủy

ThS.NCS

 

 

thuyttb@ntu.edu.vn

6

Đỗ Thị Thanh Thủy

ThS

 

 

thuydtt@ntu.edu.vn

7

Phan Thị Thanh Hiền

ThS

 


 hienptt@ntu.edu.vn

8

Đặng Thị Tố Uyên

ThS

 


uyendtt@ntu.edu.vn

9

Nguyễn Thị Vân

TS

 

 

vannt@ntu.edu.vn

10

Trần Văn Vương

ThS.NCS

 

 

 vuongtv@ntu.edu.vn