Enter Title
Minimize

   Đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư, cử nhân và công  nhân (tùy từng trình độ) có thể:

   1. Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đưa vào chế biến các sản phẩm thích hợp

   2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, theo quy định của thị trường nhập khẩu

   3. Vận hành các máy móc, thiết bị trong phòng phân tích thực phẩm

   4. Biết cách sử dụng nguyên liệu, phụ gia an toàn cho người sử dụng

   5. Quản lý chất lượng theo HACCP, ISO, TQM, BRC, 5S….

   6. Truy xuất nguồn gốc

   7. Phân tích nguy cơ

   8. Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm mới

   9. Sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng