Enter Title
Minimize

   Qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, Bộ môn đã đạt được một số thành tích sau:
       1. Công đoàn bộ môn xuất sắc.
       2. Huy chương vì sự nghiệp giáo dục.
       3. Huy chương vì sự nghiệp nghề cá.