Hợp tác đối ngoại
Minimize

  Bộ môn hiện đã và đang có mối quan hệ và hợp tác với:

     1. AUF

     2. Trung tâm tư vấn  và quy hoạch phát triển thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.

     3. VASEP.

     4. NAFIQAD.

     5. Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 2, 3.

     6. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Khánh Hòa.

     7. Trường Đại học Tasmania, Úc.

     8. Trường Đại học Thủy sản Jarkata, Indonesia.

     9. Trường Đại học Bourgogne, Pháp.