Enter Title
Minimize
 

1. TS. Nguyễn Thuần Anh.

· Nguyễn Thuần Anh. Đánh giá thực trạng an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thủy sản khai thác tại Khánh Hòa và các giải pháp đảm bảo chất lượng. Đề tài cấp tỉnh. 2013-2014.

Nguyễn Thuần Anh (TR2012-13-15). 
Đánh giá mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quán ăn gần trường Đại học Nha Trang và nguy cơ phơi nhiễm của sinh viên

· Nguyễn Thuần Anh (Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản giai đoạn II (FSPS II)(11/2008-12/2008)), Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cảng cá” Số tham chiếu: DOFI/FSPS-II/POSMA/2008/1.3.5.1.

· Nguyễn Thuần Anh (Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản giai đoạn II (FSPS II) Cơ quan phát triển quốc tế của Đan Mạch (DANIDA) (2007-2009)), Xây dựng tài liệu đào tạo và tài liệu khuyến ngư trong lĩnh vực sau thu hoạch dành cho các cơ sở sản xuất sản phẩm nước mắm.

· Nguyễn Thuần Anh (Chương trình trợ giúp nước ngoài của chính phủ Úc (AusAID) 7/2010-5/2012), Thanh tra và chứng nhận thực phẩm xuất khẩu ASEAN.

· Nguyễn Thuần Anh (2009), Xây dựng lộ trình hội nhập nghề cá ASEAN-Dự án Bộ Thủy sản-Viện Qui hoạch và Phát triển thủy sản” (2007-2009).

· David Mile, Nguyễn Thuần Anh, Huỳnh Nguyễn Duy Bảo (2010-2011), Dự án thanh tra và chứng nhận thực phẩm.  Chương trình trợ giúp nước ngoài của chính phủ Úc (AusAID)

· Trang Sĩ Trung, Nguyễn Thuần Anh, Phan Xuân Quang (POSMA 2008), Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cảng cá” Số tham chiếu: DOFI/FSPS-II/POSMA/2008/1.3.5.1/ Chương trình hỗ trợ ngành thủy sản giai đoạn II (FSPS II).

· Nguyễn Thuần Anh (B2009). Xây dựng lộ trình hội nhập nghề cá ASEAN.

· Nguyễn Thuần Anh (SEAQIP 2003-2005). Công nghệ chế biến thuỷ sản và An toàn thực phẩm.

2. ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh.

· Trần Thị Mỹ Hạnh (TKH2004), Khảo sát sự biến động môi trường vùng nuôi và nâng cao chất lượng vẹm xanh nuôi ở Khánh Hoà nhằm đa dạng hoá nguyên liệu để chế biến xuất khẩu. Cộng tác viên.

· Trần Thị Mỹ Hạnh (2007), Xử lý ngao sạch và một số sản phẩm chế biến từ ngao ở quy mô hộ gia đình, tập huấn cho Hội nuôi ngao ở Hậu Lộc, Thanh Hóa. Cộng tác viên dự án AIDA – RIA1.

· Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Đồng (TKH2008), Nghiên cứu chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng từ hải sâm. Chủ nhiệm.

· Nguyễn Anh Tuấn, Trần Thị Mỹ Hạnh, (DA SEDA 2010), Nâng cao về kỹ năng chế biến và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho xã viên hợp tác xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy Quảng Bình. Cộng tác viên.

· Tran Thi My Hanh, Kolbrún Sveinsdóttir, Emilía Martinsdóttir (2011), Development of Quality Index Method (QIM) scheme for Arctic charr (Salvelinus alpinus) fillets and application in shelf life study simulating sea and air transport (Final Project 2010).

3. ThS. Phạm Thị Đan Phượng.

· Phạm Thị Đan Phượng (2007), Đánh giá an toàn thực phẩm của vẹm xanh, ốc hương, hải sâm tại vịnh Văn Phong, dự án Norad.

· Phạm Thị Đan Phượng (TR2004-33-11), Ứng dụng chitosan làm chậm quá trình phân rã của thức ăn tôm trong môi trường ao nuôi. Cộng tác viên

· Phạm Thị Đan Phượng (B2006-13-07), Nghiên cứu kết hợp phương pháp sinh học để nâng cao hiệu quả qui trình sản xuất chitin-chitosan từ phế liệu đầu vỏ tôm. Cộng tác viên.

· Phạm Thị Đan Phượng (B2008-13-32), Nghiên cứu qui trình thu hồi protein từ dung dịch máu cá trong quá trình chế biến cá Tra phi lê. Cộng tác viên.

· Phạm Thị Đan Phượng (TR2007-13-12), Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp carotenoprotein thu được trong công nghệ sản xuất chitin từ phế liệu tôm trong chế biến thức ăn động vật thủy sản. Chủ nhiệm.

· Phạm Thị Đan Phượng (B2010-13-58), Nghiên cứu quy trình sản xuất chitin chất lượng cao, giảm ô nhiễm môi trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường Nhật để sản xuất glucosamine. Cộng tác viên.

4. ThS. Trần Thị Bích Thủy.

· Trần Thị Bích Thủy (Tr2004), Nghiên cứu bảo quản phế liệu cá bằng phương pháp ủ silo. Chủ nhiệm. 

5. ThS. Trần Văn Vương.

· Trần Văn Vương (B2006), Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến các sản phẩm từ rong sụn từ rong sụn Kappaphycus alvarezii (Doty). Cộng tác viên.

· Trần Văn Vương (KC.06.DA09/06-10), Nghiên cứu thành phần, tính chất, lưu lượng và đề xuất phương án xử lý nước thải trong công nghệ sản xuất surimi và Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong công nghệ sản xuất surimi. Cộng tác viên.

6. ThS. Phan Thị Thanh Hiền.

. Phan Thị Thanh Hiền (Tr 2003). Nghiên cứu sản xuất xúc xích hun khói. Chủ nhiệm.

. Phan Thị Thanh Hiền (Tr2006). Nghiên cứu sử dụng Agar làm phụ gia trong sản xuất giò chả. Chủ nhiệm.