Kế hoạch công việc
Minimize

THỜI KHÓA BIỂU BỘ MÔN

HỌC KỲ I- NĂM HỌC: 2015 - 2016

Thời khóa biểu dạy lý thuyết


Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

 

1-2

 

 

Hùng (G3-103)

 

Quyên (G2-401)

 

 

An (G3-302)

Hùng (G5-103)

 

 

Hùng (G2-502)

 

An (G3-?)

 

Ngọc (G2-202)

Quyên (G4-101)

 

Hòa (G2-303)

An (G3-301)

 

Ngọc (G2-202)

 

 

 

 

 

3-4

 

 

An (G3-?)

 

 

Quyên (?)

 

 

 

 

Hùng (G5-103)

 

Quyên (G?)

Nguyên (G2-302)

 

 

Hùng (G2-103)

 

An (G3-302)

 

 

 

Nguyên (G2-103)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7

 

An (G3-206)

 

 

 

Ngọc (G3-301)

 

Hòa (G2-103)

An (G3-206)

 

 

Quyên (G2-401)

 

 

 

 

Ngọc (G2-401)

 

 

 

 

Ngọc (G2-202)

 

 

 

 

8-9

Hòa (G3-301)

An (G3-302)

Hùng (G2-502)

 

 

Hùng (G3-104)

Hòa (G3-103)

 

Hùng (G2-501)

 

 

 

 

Quyên (G5-203)

 

 

An (G3-204)

Hùng (G5-201)

Hòa (G3-104)

 

 

 

 

 

 

 

10-12

Hùng

(G5-103)

 

Hùng

(G5-103)

 

Hùng

(G5-103)

 

 

 

Mã NH

Mã MH

Tên MH

TC

Giáo viên

STT

T2

T3

T4

T5

T6

T7

CN

Phòng

Ngày

TP15-1

QFS501

Kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong đánh giá chất lượng thực phẩm

2

Phan Vĩnh Thịnh

1

 

 

 

 

1;2;3;4

1;2;3;4

1;2;3;4

C1

04.12.2015 - 20.12.2015Thời khóa biểu thực hành (click here)

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

Công tác giảng dạy:
* Dgiờ:
HK1 - Năm học 2015-2016:

* Cập nhật chương trình học phần: Hóa Hữu cơ, Hóa Vô cơ

* Biên soạn mới tài liệu học tập:
  1. Nhập môn Công nghệ kỹ thuật Hóa học (TS. Trần Quang Ngọc)
  2. Hóa Lý (ThS. Nguyễn Đại Hùng)
  3. Thực hành Hóa Vô cơ (TS. Hà Thị Hải Yến)
  4. Thực hành Hóa Keo (ThS. Hoàng Thị Trang Nguyên)
Công tác sinh viên:
* Gặp mặt sinh viên 57CNHH: 26/9/2015 (Bài giới thiệu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học: click here)
* Sinh hoạt CLB SV CNKT Hóa học (lần 1-NH 15-16): 14h Thứ 7 24/10/2015