Sinh hoạt học thuật
Minimize

SINH HOẠT HỌC THUẬT - HỘI THẢO BỘ MÔN


Năm học: 2016-2017

 

                2017 Vietnam - Korea
Chemical Engineering Joint Symposium

  Năm học: 2014 - 2015

      

Chủ đề

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

 1  

Nghiên cứu chiết sắt từ bùn đỏ của nhà máy alumin Tân Rai (Lâm Đồng) sử dụng cho quá trình Fenton hệ Fe(III)-Oxalat/H2O2/ánh sáng mặt trời để xử lý thuốc nhuộm xanh metylen

 ThS. Hoàng Thị Thu Thảo  7.30 - 9.10
18/10/2014
 VPBM Hóa
2
 Xây dựng quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm thu nhận lutein từ hoa cúc vạn thọ Tagetes erecta L., ứng dụng làm chất màu thực phẩm  TS. Hoàng Thị Huệ An
 9h15-11h10
Thứ 2; 10/11/2014

 Phòng chuyên đề C1
 3  Mô tả động học các phản ứng phức tạp bằng phương pháp Monte-Carlo
 

 ThS. Phạm Minh Hoàng 

15h30 – 16h15
Thứ Bảy, 13/12/2014

 
G3-202 
   Năng lượng sinh học từ tảo biển (Bioenergy from seaweeds)  ThS. Hoàng Thị Trang Nguyên 16h25 – 17h10
Thứ Bảy, 13/12/2014

- nt-
 4  Một số phương pháp hóa lý nghiên cứu polyme  ThS. Hoàng Thị Trang Nguyên

7h30 – 9h105
Thứ 3, 27/01/2015
 
G3-205
   Các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm Hóa Hữu cơ

KS. Lê Mỹ Kim Vương

9h30 - 11h10


Thứ 3, 27/01/2015