Enter Title
Minimize
BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TẠP CHÍ NĂM 2017

Lê Thị Thanh Huệ & Phan Hồng Nhung, "Difficulties and Challenges in Applying IFRS for Enterprises in Developing Countries: A Case of Vietnam", Hội thảo quốc tế ICBE 2017, ngày 06-08/07/2017.

Phan Hồng Nhung, "Áp dụng IFRS vào công tác kế toán tại doanh nghiệp: Những khó khăn và thách thức", Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 09/2017, trang 22-24.

Nguyễn Thị Lan Hương, "Phân tích hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở tỉnh Khánh Hòa" - Tạp chí Công thương, số 10 tháng 9/2017, trang 295 đến trang 301.