Websites bổ trợ học tiếng Anh
Minimize

  
Tài liệu tham khảo
Minimize

Trang web dành cho giáo viên:

Purdue Online Writing Lab - OWL

: Tài nguyên Viết và các tài liệu giảng dạy khác

The Norton Field guide to writing

: Tài nguyên Viết

Dành cho sinh viên:

www.1-language.com

: tổng hợp, có lời thoại

http://a4esl.org

: Từ vựng, ngữ pháp, English – Vietnamese

www.antimoon.com

: Learning strategies and tools

www.askoxford.com

: lời khuyên, games, Từ vựng, Viết

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/

: học về cách phát âm

www.churchillhouse.com/english

: ngữ pháp, Từ vựng

www.easyenglish.com

: Bài thi

www.educationuk.org

: Dành cho những bạn quan tâm đến cơ hội học tập tại Anh Quốc

www.ello.org

: Phòng học Nghe trực tuyến

www.english-at-home.com

: Tổng hợp nhiều kỹ năng, và lời khuyên về kỹ năng Nói

www.englishclub.com

: Tổng hợp nhiều kỹ năng, tin tức, truyện, luyện phát âm

www.englishdaisy626.com

: Tổng hợp nhiều kỹ năng

www.englishforum.com/00

: Tin tức, công cụ học tập

englishlearner.com

: Bài thi, Bài tập

www.english-trailers.com

: Giớit thiệu phim

http://english-zone.com/index.php

: Đọc, Viết, Từ vựng

http://esl.about.com

: Tổng hợp nhiều kỹ năng, đặc biệt là Viết

http://eslbee.com

: Viết (học thuật)

www.esl-lab.com

: Nghe

www.eslus.com/eslcenter.htm

: Tổng hợp nhiều kỹ năng

www.idiomsite.com

: Idioms

http://inogolo.com/index

: Rất hữu dụng khi tra cứu các tên, địa danh

www.listen.org

: Thêm một phòng lab trực tuyến luyện Nghe

www.manythings.org

: Tổng hợp nhiều kỹ năng

www.mylanguageexchange.com

: Luyện Nói với người Anh

http://vowl.english.purdue.edu

: Viết

www.pearsonlongman.com/students

: Từ vựng, ngữ pháp, từ điển

www.phrases.org.uk

: Các cụm từ tiếng Anh

www.readingmaxtrix.com

: Đọc

http://repeatafterus.com

: Nghe & và phát âm, có lời thoại

http://resources-cla.univ-fcome.fr/English/sites/pron.htm

: Ngữ âm - lời khuyên về kỹ thuật phát âm

www.soundofenglish.org

: Ngữ âm và kỹ năng phát âm

www.studygs.net

: Hướng dẫn học và các chiến thuật học tập

www.teftgames.com

: Vừa chơi vừa học

www.tolearnenglish.com

: Bài học theo các chủ đề, Bài thi, ...

www.uebersetzung.at/twister/en.htm

: Các cụm từ để luyện phát âm

www.ucl.ac.uk/listen/lisfram.htm

: Học nghe trực tuyến

www.viendu.com/english%20literature.htm

: Hướng dẫn Nghe

www.vocabulary.com

: Từ vựng

http://webs.wichita.edu/ielc-lab/wnr

: Từ vựng

www.wordsmith.org/award/index.html

: Nghe

www.wordwizard.com

: Từ vựng (receive a new word every day)

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2013/02/20130227143105.html#axzz2xc2RCb1Q
: Từ vựng


* Máy tính cần có hệ thống âm thanh để sử dụng các trang web về kỹ năng Nghe. Một số trang web không bắt đầu là www.