Mã số và tên dự án

B2012-13-11DA: Hoàn thiện quy trình công nghệ khai thác ghẹ (thuộc họ Portunidae) bằng lồng bẫy ở vùng biển Việt Nam

Chủ nhiệm dự án Trần Đức Phú

Thời gian bắt đầu - kết thúc 01/2012-01/2014
Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

- 01 bộ hồ sơ thiết kế lồng bẫy (2 – 3 mẫu).

- 01 bộ quy trình chế tạo lồng bẫy (2 – 3 mẫu).

- 01 bộ quy trình khai thác ghẹ bằng lồng bẫy (2 – 3 mẫu).

- 400 Lồng bẫy thí nghiệm và 600 Lồng bẫy bán cho ngư dân (2 – 3 mẫu).

- 01 bộ Tài liệu hướng dẫn Quy trình chế tạo, quy trình khai thác ghẹ bằng nghề lồng bẫy (2 – 3 mẫu).

- Đào tạo thạc sĩ, kỹ sư và công nhân: 01 thạc sĩ, 01 kỹ sư, 20 công nhân

- Bài báo khoa học: 01