Mã số và tên dự án

B2014-13-01DA: Xây dựng mô hình ấp, ương nuôi ấu trùng và cá giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii,Lacepede 1801) tại khu vực Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm dự án Lại Văn Hùng

Thời gian bắt đầu - kết thúc 01/2014-12/2015
Dự kiến kết quả đạt được

- Quy trình ương ấp và ương nuôi cá chim vây vàng tại khu vực Bắc Trung Bộ (Tỷ lệ nở ≥ 70%, tỷ lệ sống của cá bột lên cá hương ≥ 10%, tỷ lệ sống cá hương lên cá giống ≥ 80% và tỷ lệ dị hình ở cá giống ≤ 3,0%)

- Mô hình sản xuất giống cá chim vây vàng

- 50000 con cá chim vây vàng giống kích cỡ 4-5 cm/con

- Đào tạo 10-15 cán bộ kỹ thuật về sản xuất và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng
- Tập huấn cho 50 ngư dân về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng