Mã số và tên dự án

B2014-13-02DA: Xây dựng mô hình nuôi tôm he chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ở Bắc Trung Bộ

Chủ nhiệm dự án Nguyễn Tấn Sỹ
Thời gian bắt đầu - kết thúc 01/2014-12/2015
Dự kiến kết quả đạt được

- Quy trình công nghệ nuôi tôm he chân trắng ở Bắc Trung Bộ (năng suất 12-15 tấn/ha, kích thước 50-80 con/kg, tỷ lệ sống 65-80%).

- Đề xuất 1 mô hình nuôi tôm he chân trắng ở Bắc Trung Bộ (qui mô 1,5 - 2 ha, năng suất 12-15 tấn/ha/vụ).

- 15-20 tấn tôm thương phẩm (kích thước 50-80 con/kg).

- Tập huấn 40-60 cán bộ kỹ thuật về kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng.