Mã số và tên dự án

Hoàn thiện quy trình sản xuất hệ thống lưới đăng khai thác cá thu ở vùng biển Khánh Hòa

Chủ nhiệm dự án Trần Đức Phú
Thời gian bắt đầu - kết thúc 01/2015-12/2016
Dự kiến kết quả đạt được

Hồ sơ thiết kế kết cấu khung hệ thống lưới Đăng

Hồ sơ thiết kế chuồng lưới Đăng cải tiến

Quy trình kỹ thuật chế tạo hệ thống lưới Đăng

Quy trình kỹ thuật khai thác lưới Đăng

01 hệ thống lưới Đăng

Tài liệu sản xuất và hướng dẫn sử dụng lưới Đăng