Mã số và tên dự án

B2009-13-02DA: Hoàn thiện công nghệ chế tạo và qui trình sử dụng hệ thống thiết bị sản xuất chitin - chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản

Chủ nhiệm dự án Trần An Xuân
Thời gian bắt đầu - kết thúc 5/2009÷6/2012
Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

- Hồ sơ thiết kế hệ thống thiết bị. - Quy trình công nghệ chế tạo hệ thống thiết bị. - Qui trình sử dụng hệ thống thiết bị. - 02 hệ thống thiết bị hoàn chỉnh đạt năng suất 500kg nguyên liệu/mẻ. - Đào tạo 05 kỹ sư, 01 thạc sỹ và 20 công nhân cơ khí thuỷ sản. - Bài báo công bố: 02