1. Hồ sơ đề nghị thanh toán;
2. Mẫu 1: Đề nghị Quyết toán kinh phí đề tài với các đề tài đã tổ chức đánh giá nghiệm thu;
3. Mẫu 2: Đề nghị Thanh toán kinh phí đề tài với các đề tài vẫn còn thời hạn thực hiện;
4. Mẫu 3: HĐ ký kết giữa Nhà trường với chủ trì đề tài;
5. Mẫu 4: HĐ ký kết giữa chủ trì đề tài với thành viên đề tài;
6. Danh mục ngân sách để làm hồ sơ quyết toán kinh phí đề tài-dự án KHCN;
7. Thông báo số 86: Quy định về mua sắm, quản lý tài sản từ các đề tài, dự án KHCN.