Nhân sự
Minimize
DANH SÁCH CBVC TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN

   Đỗ Quốc Việt - Giám đốc 0941116886 vietdq@ntu.edu.vn

Nguyễn Đức Toàn - Chuyên viên 0914047387        ductoan@ntu.edu.vn

Trần Thị Nhâm - Chuyên viên 0982107779        nhamtt@ntu.edu.vn

Phạm Thị Thu Hiền - Chuyên viên 0912744147        thuhien@ntu.edu.vn

Đặng Thị Phượng                     - Chuyên viên          0352808066      phuongdang@ntu.edu.vn