HỒ SƠ MỞ NGÀNH
Minimize
ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NĂM HỌC 2018 - 2019

I. Đề án mở ngành Luật

1. Hồ sơ mở ngành Luật

2. Nhận xét của HĐ Khoa học và Đào tạo về hồ sơ mở ngành

3. Quyết định mở ngành Luật

II. Đề án mở ngành Quản trị khách sạn

1. Hồ sơ mở ngành Quản trị khách sạn

2. Nhận xét của HĐ Khoa học và Đào tạo về hồ sơ mở ngành

3. Quyết định mở ngành Quản trị khách sạn

NĂM HỌC 2019 - 2020

I. Đề án mở ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực

1. Hồ sơ mở ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực

2. Báo cáo thẩm địnhÝ kiến về Hồ sơ mở ngành đào tạo Kỹ thuật Cơ khí động lực

3. Quyết định mở ngành Cơ khí động lực