Danh sách học phần
Minimize


DANH SÁCH HỌC PHẦN BỘ MÔN QUẢN LÝ

TT

MÃ HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

1

SSH318

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

ThS. Trần Thị Việt Hoài

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

ThS. Huỳnh Phương Duyên

ThS. Đinh Thị Sen

2

SSH316

Tâm lý học đại cương

ThS. Đinh Thị Sen

3

SSH325

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

4

SSH321

Cơ sở văn hóa Việt Nam

ThS. Huỳnh Phương Duyên

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

5

SSH319

Lịch sử văn minh thế giới

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

ThS. Trần Thị Việt Hoài

6

FLS329

Dẫn luận Ngôn ngữ học

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

7

Ngôn ngữ học đối chiếu

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

8

SSH223

Kỹ năng làm việc nhóm

ThS. Trần Thị Việt Hoài

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

ThS. Huỳnh Phương Duyên

ThS. Đinh Thị Sen

9

SSH214

Kỹ năng giao tiếp

ThS. Trần Thị Việt Hoài

ThS. Lê Thị Thanh Ngà

ThS. Huỳnh Phương Duyên

ThS. Đinh Thị Sen