Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Liên kết website
MinimizeBỘ TƯ PHÁP
75 Super-Useful Facebook Statistics for 2018 | WordStream

SINH VIÊN NGÀNH LUẬT ĐHNTTHƯ VIỆN SỐ ĐHNT

Các học phần Khoa phụ trách giảng dạy
Minimize

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn giảng dạy các học phần:  

 Lôgic học đại cương

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 Lịch sử triết học

 
Lịch sử học thuyết kinh tế


 
Triết học cao học

 Pháp luật đại cương

 Tâm lý học đại cương

 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

 
Kỹ thuật soạn thảo văn bản

 Lịch sử văn minh thế giới

 Ngôn ngữ học đối chiếu

 Luật xây dựng

 Dẫn luận ngôn ngữ học


 Nhập môn hành chính nhà nước

 Cơ sở văn hóa Việt Nam

 Triết học Mác - Lênin

 Kinh tế Chính trị học Mác - Lênin

 Chủ nghĩa xã hội khoa học

 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam


 Chính trị 1

 Chính trị 2

 Các học phần chuyên ngành Luật