Tiện ích trên trang web
Minimize
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia

Quản lý HS 1 của


Liên kết website
MinimizeBỘ TƯ PHÁP
75 Super-Useful Facebook Statistics for 2018 | WordStream

SINH VIÊN NGÀNH LUẬT ĐHNTTHƯ VIỆN SỐ ĐHNT

Mục tiêu đào tạo của các môn học do Khoa giảng dạy
Minimize
Hoạt động giảng dạy của Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nhằm

hướng tới mục tiêu giúp cho người học:

1. Nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành; Hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới. Giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Từ nền tảng lý luận, tư tưởng đó, vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
2. Phối hợp cùng với các đơn vị khác trong Trường đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho nhu cầu của nền kinh tế, giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhuần nhuyễn các kỹ năng...