Enter Title
Minimize
DANH MỤC CÁC BÀI BÀI ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CỦA CÁC GIẢNG VIÊN KHOA KTTC NĂM 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2016

Chủ đề: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Trong những năm qua, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng phát triển kinh tế của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động và có tác động đáng kể tới phát triển khu vực kinh tế địa phương, trong đó có sự đóng góp không nhỏ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh nhiều công ty đã thành công và đứng vững trong nền kinh tế với mức hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp liên tục gặp nhiều khó khăn, hiệu quả tài chính mang lại rất thấp, ảnh hưởng đến sự tồn tại của chính doanh nghiệp đó. Chính từ lý do này đồng thời nhằm tạo môi trường học thuật cho các nhà nghiên cứu và những người làm quản lý nhà nước có cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo khoa học có chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Nội dung của Hội thảo gồm có 5 chủ đề chính:

1.    Nghiên cứu mối quan hệ giữa thông tin kế toán và hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

2.    Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tiếp cận từ phân tích thực trạng các doanh nghiệp.

3.    Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính tiếp cận từ kết quả nghiên cứu định lượng.

4.    Giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

5.    Nghiên cứu thước đo EVA trong phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

           Trong quá trình tổ chức Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được nhiều bài tham luận của các nhà khoa học trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – kiểm toán – kế toán từ trường Đại học Nha Trang và Cục thuế Khánh Hòa. Các bài tham luận mang lại những giá trị khoa học và thực tiễn cao, giúp cho các doanh nghiệp cũng như cơ quản lý có cái nhìn khách quan, từ đó định hướng kế hoạch hay chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

Tổng hợp các bài viết tham dự Hội thảo được đăng tại Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Khoa KTTC - Tháng 04 - 2016.

Trân trọng!