Nhân sự Viện
Đóng

 DANH SÁCH NHÂN SỰ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1.     

Nguyễn Văn Nhuận

Q. TBM Khai thác Thủy sản

ThS. GV (NCS)

2.     

Phạm Văn Thông

 

ThS. GV

3.     

Nguyễn Trọng Lương

 P. Viện trưởng

TS. GVC

4.     

Nguyễn Hữu Thanh

ThS. GV

5.     

Vũ Tiến Bình

KS (Học Viên)

6.     

Trần Đức Phú

Viện trưởng

TS. GVC

7.     

Nguyễn Quốc Khánh

TS. GV

8.     

Nguyễn Thị Thanh Thảo

 Thư Ký

CN

9.     

Phạm Khánh Thụy Anh

 

ThS. GV

10.

Trần Văn Hào

 

ThS. GV

11.

Nguyễn Lâm Anh

Trưởng BM QLTS

TS. GV

12.

Nguyễn Thị Nghiêm Thùy

KS (Học viên)

13.

Vũ Như Tân

 Q. Trưởng BM HH

ThS. GV (NCS)

14.

Nguyễn Y Vang

 

ThS. GV (NCS)

15.

Nguyễn Ngọc Hạnh

 

ThS

16.

Nguyễn Viết Hùng

ThS.GVTH

17.

Trần Đức Lượng

T. Phòng tổ chức

ThS. GVC-KN

18.

Tô Văn Phương

T.Phòng Đào tạo

TS. GVC-KN

19.

Vũ Kế Nghiệp

T. Phòng khoa học công nghệ

TS. GVC-KN

20.

Nguyễn Trọng Thái

CN (Học viên)

21.

Nguyễn Thị Hồng Vân

CN (Học viên

22.

Nguyễn Đình Thi

KS (Học viên)

23.

Lê Duy Khánh

KS

24.

Ngô Thế Quyền