BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC
Minimize
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG NĂM 2016

STT   ẢNH  
           Họ và tên                             
Chức vụ
                  Nhiệm vụ            
   
  Ghi chú              
 01  
 Quách Hoài Nam  
 P. Hiệu trưởng
 Chủ tịch
 
02     Tống Văn Toản
Trưởng phòng CTSV
Phó CT 
 
 03    Lê Công Lập
 Bí thư Đoàn Trường
 Phó CT
 
04     Nguyễn Thị Hiển
 Kế toán trưởng
 UVBTV
 
 05    Vũ Ngọc Bội
 Chủ tịch Công Đoàn Trường
UVBTV
 
 06    Đỗ Quốc Việt
GĐ.TTQHDN&HTSV
Ủy viên
 
 07    Phạm Thị Thu Thủy
 Khoa CNTT
 Ủy viên  
 08   Nguyễn Tấn Sỹ
 Khoa NTTS
 Ủy viên  
09     Phan Thị Dung
 Khoa Kinh tế
 Ủy viên  
 10   Huỳnh Văn Nhu
 Khoa KTGT
 Ủy viên  
 11    Trần Đại Tiến  Khoa Cơ khí
 Ủy viên  
 12    Nguyễn Văn Nhuận Viên KH&CNKH TS
 Ủy viên  
 13    Hồ Huy Tựu
  Khoa Kinh tế
 Ủy viên  
 14    Trần Hưng Trà
  Khoa Xây dựng
 Ủy viên  
 15
 Nguyễn Hữu Mạnh
Chủ tịch Hội sinh viên
 Ủy viên  

 16    Phan Văn Cường  K.Khoa Điện- Điện Tử  Ủy viên  
 17    Mại Thị Tuyết Nga V. CNTP   Ủy viên  
 18    Võ Thị Hồng Lam  K. Ngoại Ngữ  Ủy viên  
 19    Đặng Thúy Bình  V. CNSH&MT  Ủy viên  
 20    Vương Vĩnh Hiệp  CTy TNHH Long Sinh  Ủy viên  
 21    Huỳnh Long Quân  Công ty seafood F17
 Ủy viên  
 
         


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG NĂM 2013


 ẢNH  Họ và tên
Chức vụ
nhiệm vụ
ghi chú
 
 Phan Thanh Liêm
 P. Hiệu trưởng
 Chủ tịch
 
   Tống Văn Toản
P. Trưởng phòng CTSV
Phó CT
 
   Lê Phương Chung
 Bí thư Đoàn Trường
 Phó CT
 
   Nguyễn Thị Hiển
 Kế toán trưởng
 Thư ký
 
   Vũ Ngọc Bội
 Chủ tịch Công Đoàn Trường
 Ủy viên
 
   Đỗ Quốc Việt
 Chủ tịch Hội sinh viên
Ủy viên
 
   Đỗ Như An
 T. Khoa CNTT
 Ủy viên  
  Ngô Anh Tuấn
 P. Khoa NTTS
 Ủy viên  
   Phan Thị Dung
 T. Khoa Kinh tế
 Ủy viên  
  Huỳnh Văn Nhu
 P. Khoa KTGT
 Ủy viên  
   Trần Đại Tiến  Khoa Cơ khí
 Ủy viên  
   Trần Đức Phú GĐ. Viên KH&CNKH TS
 Ủy viên  
   Hồ Huy Tựu
 P. Trưởng Khoa Kinh tế
 Ủy viên  
   Phạm Bá Linh
 Trưởng Khoa Xây dựng
 Ủy viên  
   Lê Hoài Nam
 P. Trưởng Phòng CTSV
 Ủy viên  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG NĂM 2009


 ẢNH  Họ và tên
Chức vụ
nhiệm vụ
ghị chú
   Nguyễn Văn Ba
 P. Hiệu trưởng
 Chủ tịch
 
   Lê Văn Hảo
 P. chủ tịch CĐ trường
 Phó CT
 
   Tống Văn Toản
 Bí Thư Đoàn trường
Phó CT
 
   Đỗ Quốc Việt
 Chủ tịch Hội sinh viên
Thư ký
 
   Trương Trọng Ánh
 P. Trưởng Phòng ĐT
 Ủy viên
 
   Đỗ Đình May
 P. Khoa Cơ khí
 Ủy viên  
   Đỗ Như An
 P. Khoa CNTT
 Ủy viên  
   Nguyễn Đình Long
 P. Khoa KTTT
 Ủy viên  
   Phan Thị Dung
 P. Khoa Kinh tế
 Ủy viên  
   Nguyễn Hữu Nghĩa
 P. Khoa Cơ bản
 Ủy viên  
   Trần Đại Tiến  P. Khoa CB  Ủy viên  
   Trần Đức Phú  P. Khoa Khai Thác  Ủy viên  
   Lê Hoài Nam
 P. Khoa LLCT
 Ủy viên  
   Ngô Anh Tuấn
 P. Khoa NTTS
 Ủy viên  
   Vũ Ngọc Bội
 P. Viện trưởng Viên CNSH
 Ủy viên