Enter Title
Minimize

  
Nội dung
Minimize
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ : Số: 183/1999/QĐ-TTg ,Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 1999 615 12/10/2012 9:44:39 AM
 Về việc cho phép thành lập Quỹ Khuyến học Việt Nam.
SỔ VÀNG 615 12/4/2012 3:35:57 PM
 Quỹ Khuyến Học Trường Đại học Nha Trang mong nhận đóng góp với tất cả tấm lòng. Tất cả mọi đóng góp, giúp đỡ dù lớn hay nhỏ đều mang lại sự tốt đẹp và tươi sáng của tình thân. Xin cám ơn tất cả.
Khái niệm Khuyến học và truyền thống hiếu học của Nhân dân ta 615 12/4/2012 1:57:47 PM
Vận động xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ Khuyến học 615 12/4/2012 1:54:20 PM
 Quỹ Khuyến học Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 183/1999/CT-TTg ngày 9/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 123/1999/QĐ-TC ngày 11/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt bản Điều lệ Quỹ Khuyến học Việt Nam.