Bài giảng đưa trên thư viện số
Minimize
Untitled 1
Dòng Nội dung
1
2
Những nguyên   bản của chủ nghĩa Mac- Lê nin / Nguyễn Đề Thanh 
Nha Trang: Trường Đại học Nha Trang; 
Nguyễn Đề Thanh 

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam/ Tô Thị Hiền Vinh 
Trường Đại học Nha Trang, 2011 2011
Tô Thị Hiền Vinh 

13
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam/ Trần Thị Lệ Hằng 
Trường Đại học Nha Trang, 2011 2011
Trần Thị Lệ Hằng 

14
15
16
17
18
19
Chính trị / Vũ Thị Bích Hạnh 
Trường Đại học Nha Trang 
Vũ Thị Bích Hạnh 

20
Bài giảng chính trị /Đỗ Văn Đạo 
Nha Trang: Trường ĐHNT ; 2011
Đỗ Văn Đạo 
21
 ởng Hồ Chí Minh/Trần Thị Tân 
Nha Trang: Trường Đại học Nha Trang 144 tr.
Trần Thị Tân 

22
Bài giảng  ởng Hồ Chí Minh / Lê Hoài Nam 
Trường Đại học Nha Trang, 2011 
Lê Hoài Nam 

23
Bài giảng  ởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Văn Hạnh 
Nha Trang: Trường Đại học Nha Trang, 2011
Nguyễn Văn Hạnh 

24
Bài giảng  ởng Hồ Chí Minh / Trần Trọng Đạo 
Nha Trang: Trường Đại học Nha Trang: 
Trần Trọng Đạo