Đề cương chi tiết học phần
Minimize
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THUỘC BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
-------------------
1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HKI, NĂM HỌC 2019 - 2020
A. HP CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
- Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Viết Thiện
- Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Thị Thanh Huyền
- Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nguyễn Thị Thanh Nga
- Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Nguyễn Thị Bé
- Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Dương Thị Thanh Huyền

B. HP TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
- Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương - Ngô Thế Lâm
- Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương - Đinh Thị Sen
- Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương - Từ Thị Hường

C. HP KỸ NĂNG GIAO TIẾP & LÀM VIỆC NHÓM
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm - Trần Thị Việt Hoài
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm- Lê Thị Thanh Ngà
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm- Đinh Thị Sen

D. HP LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
- Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới - Nguyễn Văn Tuấn
- Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới - Nguyễn Thị Kim Hằng
- Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới - Dương Thị Thanh Huyền

E. HP KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Lê Thị Thanh Ngà
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định - Lê Văn Hảo


2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HKII, NĂM HỌC 2019 - 2020
A. HP CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Lê Thị Thanh Ngà
Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Phan Thúy Hằng
Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Thị Thanh Huyền
Đề cương chi tiết học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam - Vũ Ngọc Giang

B. HP TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương - Đinh Thị Sen
Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học đại cương - Ngô Thế Lâm

C. HP KỸ NĂNG GIAO TIẾP & LÀM VIỆC NHÓM
Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm - Đinh Thị Sen
- Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm - Huỳnh Phương Duyên

D. HP LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI
- Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới - Nguyễn Thị Kim Hằng
Đề cương chi tiết học phần Lịch sử văn minh thế giới - Nguyễn Văn Tuấn

E. HP KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vân đề và ra quyết định - Lê Thị Thanh Ngà
Đề cương chi tiết học phần Kỹ năng giải quyết vân đề và ra quyết định - Lê Văn Hảo

F. HP DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC
Đề cương chi tiết học phần Dẫn luận ngôn ngữ học - Lê Thị Thanh Ngà

G. HP NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI CHIẾU
Đề cương chi tiết học phần Ngôn ngữ học đối chiếu - Lê Thị Thanh Ngà

H. HP XÃ HỘI HỌC
- Đề cương chi tiết học phần Xã hội học- Huỳnh Phương Duyên