Giới thiệu bộ môn Khai thác Thủy sản
Đóng


Bộ môn Khai thác Thủy sản tiền thân là bộ môn Khai thác-Hàng hải, là một trong những bộ môn chuyên ngành thuộc khoa Công nghiệp cá của trường Đại học Thủy sản, nay là trường Đại học Nha Trang.

Qua 62 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Khai thác Thủy sản đã đào tạo hàng nghìn cán bộ thuộc lĩnh vực khai thác thủy sản và quản lý thủy sản có trình độ Đại học và Sau đại học cho nghề cá cả nước.

Đội ngũ cán bộ được Bộ môn đào tạo đã và đang đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng trong xã hội đặc biệt trong ngành kinh tế Thủy sản. 

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn hiện nay gồm 6 thành viên. Trong đó, có 2 Tiến sĩ, 3 Thạc sỹ và 1 kỹ sư (trong đó 2 giảng viên chính, 3 giảng viên và 1 giảng viên tập sự; 1 đang là nghiên cứu sinh và 1 đang là học viên cao học) là những người có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, có nhiều tâm huyết với nghề nghiệp.

Bộ môn quản lý đào tạo bậc Đại học là "Khai thác Thủy sản". Quản lý đào tạo sau đại học Ngành khai thác thủy sản với học viên Cao học (5-10 HV) và Tiến sỹ (3-5 NCS).