Đào tạo
Minimize
Đề cương ôn thi TN ngành TCNH
Minimize
Môn CN TCNH
Minimize

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TCDN


I-LÝ THUYẾT

1.      Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định và vốn cố định? Trình bày các cách phân loại tài sản cố định thông dụng ở nước ta hiện nay? Nêu ý nghĩa của cách phân loại trên?.

2.      Hao mòn và khấu hao tài sản cố định là gì ? Hãy phân biệt giữa hao mòn và khấu hao TSCĐ. Phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình?.

3.      Trình bày hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp (Cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán và giá trị thị trường của doanh nghiệp)?

4.      Trình bày hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh?

5.      Hãy phân tích các chỉ tiêu doanh lợi tổng vốn và doanh lợi vốn chủ sở hữu theo phương pháp Dupont? Ý nghĩa của phương pháp này?.

6.      Không tính toán, hãy cho biết giá trái phiếu thay đổi thế nào nếu lãi suất thị trường (tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư) (a) lớn hơn; (b) nhỏ hơn; (c) bằng với lãi suất danh nghĩa của trái phiếu?

7.      Phân biệt sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu, giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường?

8.      Trình bày tóm tắt các phương pháp đo lường rủi ro của một dự án (Phương pháp phân tích độ nhạy, phân phối xác suất, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số phương sai)? Để giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư phải thiết lập danh mục đầu tư như thế nào? Phân biệt và cho ví dụ minh họa thế nào là rủi ro hệ thống và thế nào là rủi ro không hệ thống?.

9.      Phân biệt và cho ví dụ thế nào là rủi ro hệ thống và phi hệ thống? Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các loại rủi ro này?

10.  Ước lượng dòng tiền đóng vai trò quan trọng như thế nào  trong việc phân tích và đánh giá dự án? Tại sao khi đánh giá dự án, chúng ta nên sử dụng dòng tiền chứ không phải là lợi nhuận kế toán?

11.  Khi ước lượng dòng tiền của dự án, xét cả về lý thuyết lẫn thực hành, chúng ta cần chú ý những vấn đề gì?

12.  Trong trường hợp công ty có nhiều dự án khác nhau hoặc các dự án loại trừ lẫn nhau nhưng nguồn vốn có giới hạn thì việc phân tích và lựa chọn dự án nên được thực hiện như thế nào?

13.  Trình bày cách tính và nêu ý nghĩa kinh tế của các chỉ tiêu NPV, IRR khi phân tích hiệu quả đầu tư dự án. Tại sao chúng ta nên đầu tư dự án khi suất sinh lời nội bộ( IRR) lớn hơn hoặc bằng chi phí sử dụng vốn trung bình WACC? Có rất nhiều chỉ tiêu (NPV, IRR, PP, PI…) để chọn lựa dự án, nên sử dụng chỉ tiêu nào để chọn dự án đầu tư?

14.  Xây dựng các mô hình quản trị hàng tồn kho, tiền mặt và các khoản tương đương tiền?

15.  Tại sao công ty thiết lập chính sách bán chịu với khách hàng? Một chính sách bán chịu bao gồm những nội dung nào?

16.  Tại sao công ty sử dụng đòn bẩy hoạt động? Nêu vài ví dụ minh họa việc sử dụng đòn bẩy trong thực tế, qua đó, chỉ ra mặt lợi và bất lợi của đòn bẩy hoạt động?

17.  Thế nào là điểm hòa vốn trong độ bẩy hoạt động? Điểm hòa vốn này có ý nghĩa gì?

18.  Điểm hòa vốn và độ bẩy hoạt động có liên hệ như thế nào? Chỉ rõ cụ thể mối liên hệ đó?

19.  Để đánh giá mức độ rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính của một doanh nghiệp ta sử dụng các chỉ tiêu nào? Cách xây dựng các chỉ tiêu đó và cho biết ý nghĩa của nó?

20.  Tại sao công ty sử dụng đòn bẩy tài chính? Nêu ví dụ minh họa việc sử dụng đòn bẩy tài chính để chỉ ra những mặt lợi và bất lợi của đòn bẩy tài chính?.

21.  Thế nào là điểm bàng quang (điểm hoà vốn EPS) trong đòn bẩy tài chính? Điểm này có ý nghĩa gì?

22.  Nêu ý nghĩa kinh tế của chỉ tiêu độ bẩy hoạt động (DOL), độ bẩy tài chính (DFL) và độ bẩy tổng hợp (DTL)?

23.  Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của công ty? Thế nào là cơ cấu vốn tối ưu? Cơ cấu vốn mục tiêu? Phân biệt cơ cấu vốn và cơ cấu tài chính? Có cơ cấu vốn tối ưu nào áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp không?.

24.  Hãy nêu những nội dung chính của lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu và lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng. Có mâu thuẩn gì giữa hai lý thuyết này không?

25.  Lý thuyết M&M nghiên cứu những vấn đề gì và nó dựa trên những giả định nào?

26.  Phát biểu nội dung (bằng lời và công thức) và so sánh sự khác biệt giữa mệnh đề M&M số I trong trường hợp có thuế và không có thuế thu nhập doanh nghiệp?

27.  Phát biểu nội dung (bằng lời và công thức) và so sánh sự khác biệt giữa mệnh đề M&M số II trong trường hợp có thuế và không có thuế thu nhập doanh nghiệp?

28.  Chi phí sử dụng vốn là gì? Trình bày cách xác định từng loại chi phí sử dụng vốn?Vì sao khi xác định chi phí sử dụng vốn ta phải đưa chi phí sử dụng vốn vay về sau thuế?.

29.  Chi phí sử dụng vốn bình quân? Chi phí vốn biên tế ? Cách xác định chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)?.

30.  Thế nào là thuê tài sản, thuê hoạt động và thuê tài chính? Phân tích và chỉ ra những điểm khác biệt giữa thuê hoạt động và thuê tài chính?

31.  Phân tích những lợi ích của thuê tài chính?

32.  Lý thuyết trật tự phân hạng của cấu trúc vốn có nghĩa gì? Theo lý thuyết nào thì nguồn vốn cổ phần được sắp hạng sau cùng? Nếu vậy tại sao trong giai đoạn tăng trưởng công ty lại phát hành cổ phần trên thị trường vốn, anh (chị) có thấy mâu thuẫn không? Chiến lược này có làm tăng thêm rủi ro cho công ty tăng trưởng hay không?

33.  Trong giai đoạn bão hoà, dòng tiền của công ty rất ổn định, do đó tìm cách sử dụng có hiệu quả các nguồn tiền này là một vấn đề không đơn giản. Một giải pháp cho vấn đề này là công ty nên mua lại cổ phần của mình. Anh ( chị) có đồng ý đề xuất trên hay không?.

34.  Tại sao thông tin bất cân xứng thúc đẩy các công ty huy động nguồn vốn bên ngoài bằng cách vay nợ thay vì phát hành cổ phiếu thường?

35.   Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của công ty? Chính sách cổ tức có tác động như thế nào đến giá trị công ty, xét trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn? Cho ví dụ minh hoạ cụ thể?.

36.  Công ty nên theo đuổi chính sách cổ tức như thế nào? Tại sao phải như vậy?

37.  Lựa chọn chiến lược tài chính cho công ty.

II. BÀI TẬP

  1. Định giá chứng khoán;
  2. Rủi ro và tỷ suất sinh lời;
  3. Phân tích báo cáo tài chính;
  4. Vận dụng mô hình Baumol trong quản lý hàng tồn kho và tiền mặt
  5. Lựa chọn dự án đầu tư dài hạn;
  6. Chi phí sử dụng vốn và quyết định đầu tư;
  7. Phân tích điểm hòa vốn, đánh giá rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính và vận dụng chúng trong kinh doanh;
  8. Thuê tài chính