Đào tạo
Minimize
Đề cương ôn thi TN TC KTTH
Minimize
  
Môn Chuyên ngành
Minimize

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

HỆ TRUNG CẤP KẾ TOÁN

======================

MÔN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

A. LÝ THUYẾT:

1.        Tiền Lương, các hình thức tiền lương.

2.        Sản phẩm dở dang và các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.

3.        Các loại chi phí: chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí QLDN.

4.        Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

5.        Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

6.        Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.

7.        Sơ đồ kế toán theo cả 2 phương pháp kế toán hàng tồn kho (KKTX và KKĐK): Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán nguyên vật liệu, CCDC; Kế toán TSCĐ, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm, Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

8.        Cách xác định nguyên giá TSCĐ, giá nhập kho, giá xuất kho của vật liệu và công cụ dụng cụ theo các phương pháp LIFO, FIFO, bình quân liên hoàn, bình quân cả kỳ dự trữ.

9.        Khái niệm và nguyên tắc kế toán nguyên vật liệu, thành phẩm, CCDC, doanh thu, tiền lương,…

10.     Thành phẩm, các phương pháp tiêu thụ: bán hàng trả góp, bán hàng trực tiếp, bán hàng theo phương thức đổi hàng có thuế GTGT và thuế xuất khẩu, thuế TTĐB.

11.     Sản xuất phụ, cách xác định giá thành của sản xuất phụ.

12.     Nguyên tắc kế toán các hoạt động khác: đầu tư kinh doanh bất động sản, cổ phiếu phát hành, đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, cho thuê tài sản…

13.     Lợi nhuận và kế toán phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp.

14.     Kế toán các khoản thuế.

15.     Nội dung và nguyên tắc lập các báo cáo tài chính.

B.  BÀI TẬP:

Bài tập tổng hợp hạch toán kế toán tiền lương, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, tiêu thụ,  xác định kết quả kinh doanh, kế toán phân phối lợi nhuận, kế toán thuế, kế toán nguồn vốn của doanh nghiệp. Giá thành theo các hướng sau:

-          Giá thành giản đơn.

-          Giá thành theo phương pháp hệ số.

-          Hạch toán chi phí sản xuất ở doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản xuất phụ.

-          Sản phẩm dở dang đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nguyên vật liệu chính, ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, giá thành kế hoạch.