Menu Giới thiệu
Minimize
  
Cơ sở vật chất
Minimize

      Khoa Xây dựng hiện đang quản lý 02 phòng thực hành thí nghiệm phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. Phòng thí nghiệm của Khoa là phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia LAS –XD 891 về kiểm định chất lượng công trình xây dựng, theo Quyết định số 77/QĐ-BXD ngày 03/3/2010 của Bộ Xây dựng.

         1. Phòng thí nghiệm Xây dựng

         2. Phòng thí nghiệm Cơ học vật liệu