Menu Giới thiệu
Minimize
  
Chuyên ngành đào tạo
Minimize

Hiện tại, khoa Xây dựng đang đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng. Nội dung chuyên ngành đào tạo được biên soạn theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa hiện đang quản lý các hệ đào tạo gồm: đại học chính qui (4 năm), đại học văn bằng hai, liên thông cao đẳng lên đại học (2 năm) và cao đẳng (3 năm) theo hình thức học chế tín chỉ, cụ thể:

STT Loại đào tạo Tín chỉ
tích lũy
Tổng số học kỳ
Nội dung 
chương trình
1 Đại học chính qui 130 8 Tải về
2 Đại học văn bằng hai     liên hệ Khoa
3 Liên thông cao đẳng lên đại học 60 4 Tải về
4 Cao đẳng 90 6 Tải về