Giới thiệu
Minimize
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Nha Trang


PHÒNG ĐÀO TẠO

DEPARTMENT OF ACADEMIC AFFAIRSChức năng nhiệm vụ:

      Phòng Đào tạo Đại học có chức năng nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm soát và tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, cụ thể như sau:

 1 - Kế hoạch chiến lược về phát triển đào tạo.
 2 - Phát triển chương trình đào tạo mới.
 3 - Công tác tuyển sinh và tốt nghiệp.
 4 - Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo vụ hàng năm…
 5 - Quản lý việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, biên dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài phục vụ đào tạo.
 6 - Quản lý CBVC của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.
     
  
    Điện thoại: 058-3831148    Fax: 058-3831148
      Email: daotaodhts@vnn.vn