Giới thiệu chung

Khu nhà Hiệu bộ

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Chức năng và Nhiệm vụ:

    Tham mưu và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hịên các mặt công tác: tổ chức, cán bộ, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách; hành chính pháp chế;  y tế ; bảo vệ nội bộ và trật tự an ninh trong Trường.

  Công tác Tổ chức - Cán bộ và Chế độ:

    Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng trong Trường.

 Công tác bảo vệ nội bộ và trật tự trị an trong trường:

     Lập kế hoạch huấn luyện và tổ chức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, phòng cháy chữa cháy và giữ gìn trật tự trị an trong Trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường thực hiện công tác bảo vệ nội bộ và an toàn Nhà trường.

 Công tác Hành chính & Dịch vụ:

     Quản lý và sử dụng con dấu của chính quyền, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, cấp Giấy giới thiệu, Giấy đi đường, đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật tài liệu theo quy định của Nhà nước, nhà trường, Quản lý KTX sinh viên, điều hành và kiểm tra công tác y tế vệ sinh phòng dịch.