Tin tức sự kiện
Minimize
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017  

Phòng Đào Tạo 4/27/2017 1:49:40 PM
Bao gồm: Danh sách những sinh viên tốt nghiệp theo từng khóa, từng quý của năm 2021, 2020, 2019, 2018 và 2017 ở các cấp bậc đào tạo tại Nha Trang và Phân hiệu Kiên Giang.


QUÝ 4 - 2020    Sổ bằng
Số 1223/QĐ-ĐHNT, ngày 02/10/2020 - Nha Trang (48 ĐH, 24 CĐ)
QUÝ 3 - 2020   Sổ bằng
Số 771/QĐ-ĐHNT, ngày 31/07/2020 - Nha Trang (14 ĐH, 07 CĐ)
Số 782/QĐ-ĐHNT, ngày 05/08/2020 - Nha Trang (01 TC)
Số 1048/QĐ-ĐHNT, ngày 14/09/2020 Khoa Điện - Điện tử
Số 1049/QĐ-ĐHNT, ngày 14/09/2019 Ngành Kế toán (liên thông)
Số 1050/QĐ-ĐHNT, ngày 14/09/2020 Khoa Ngoại ngữ
Số 1051/QĐ-ĐHNT, ngày 14/09/2020 Khoa Kỹ thuật giao thông
Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 14/09/2020 Viện KH & CN Khai thác TS
Số 1053/QĐ-ĐHNT, ngày 14/09/2020 Khoa Công nghệ Thực phẩm
Số 1078/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2020 Khoa Kế toán - Tài chính
Số 1079/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2020 Khoa Công nghệ Thông tin
Số 1080/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2020 Viện CN Sinh học & Môi trường
Số 1081/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2020 Ngành Xây dựng (liên thông)
Số 1082/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2020 Khoa Xây dựng
Số 1134/QĐ-ĐHNT, ngày 22/09/2020 Khoa Kinh tế
Số 1135/QĐ-ĐHNT, ngày 22/09/2020 Khoa Du lịch
Số 1136/QĐ-ĐHNT, ngày 22/09/2020 Khoa Cơ khí
Số 1138/QĐ-ĐHNT, ngày 22/09/2020 Viện Nuôi trồng Thủy sản


QUÝ 2 - 2020  Sổ bằng
Số 409/QĐ-ĐHNT, ngày 28/04/2020 - Nha Trang (25 ĐH, 26 CĐ)

QUÝ 1 - 2020  Sổ bằng
Quyết định thành lập Hội đồng và Ban Thư ký xét tốt nghiệp năm 2020 (Số 119/QĐ-ĐHNT, ngày 18/02/2020)
Số 140/QĐ-ĐHNT, ngày 20/02/2020 - Nha Trang (194 ĐH, 54 CĐ)QUÝ 4 - 2019 Sổ bằng
Số 1354/QĐ-ĐHNT, ngày 21/10/2019 - Nha Trang (206 ĐH, 72 CĐ)
Số 1420/QĐ-ĐHNT, ngày 06/11/2019 - Kiên Giang (06 ĐH, 01 CĐ)QUÝ 3 - 2019 Sổ bằng
Số 900/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Khoa Cơ khí
Số 901/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Khoa Kỹ thuật giao thông
Số 902/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Khoa Kế toán - Tài chính
Số 903/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Khoa Du lịch
Số 904/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Khoa Công nghệ Thông tin
Số 905/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Khoa Xây dựng
Số 906/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Khoa Ngoại ngữ
Số 907/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Khoa Điện - Điện tử
Số 908/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Khoa Công nghệ Thực phẩm
Số 909/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Viện Nuôi trồng Thủy sản
Số 910/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Viện CN Sinh học & Môi trường
Số 911/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Viện KH & CN Khai thác TS
Số 912/QĐ-ĐHNT, ngày 12/08/2019 Khoa Kinh tếQUÝ 2 - 2019 Sổ bằng
Số 422/QĐ-ĐHNT, ngày 23/04/2019 - Nha Trang (81 ĐH, 54 CĐ)
Số 585/QĐ-ĐHNT, ngày 03/06/2019 - Kiên Giang (08 ĐH, 07 CĐ)QUÝ 1 - 2019 Sổ bằng
Quyết định thành lập Hội đồng và Ban Thư ký xét tốt nghiệp năm 2019 (Số 171/QĐ-ĐHNT, ngày 25/02/2019)
Số 194/QĐ-ĐHNT, ngày 26/02/2019 - Nha Trang (01 TCấp)
Số 195/QĐ-ĐHNT, ngày 26/02/2019 - Kiên Giang (13 ĐH, 02 CĐ)
Số 196/QĐ-ĐHNT, ngày 26/02/2019 - Nha Trang (121 ĐH, 50 CĐ)QUÝ 4 - 2018 Sổ bằng
Số 1267/QĐ-ĐHNT, ngày 22/10/2018 - Nha Trang (97 ĐH, 70 CĐ)
Số 1274/QĐ-ĐHNT, ngày 25/10/2018 - Kiên Giang (162 ĐH, 12 CĐ)QUÝ 3 - 2018 Sổ bằng
Số 1022/QĐ-ĐHNT, ngày 12/09/2018 Khoa Điện - Điện tử
Số 1051/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2018 Khoa Cơ khí
Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2018 Khoa Ngoại ngữ
Số 1053/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2018 Khoa Công nghệ Thực phẩm
Số 1054/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2018 Viện Nuôi trồng Thủy sản
Số 1055/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2018 Khoa Kỹ thuật giao thông
Số 1056/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2018 Khoa Công nghệ Thông tin
Số 1057/QĐ-ĐHNT, ngày 17/09/2018 Khoa Xây dựng
Số 1112/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018 Viện KH & CN Khai thác TS
Số 1113/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018 Khoa Kế toán - Tài chính
Số 1114/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018 Viện CN Sinh học & Môi trường
Số 1115/QĐ-ĐHNT, ngày 20/09/2018 Khoa Kinh tếQUÝ 1+2 - 2018 Sổ bằng
Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2018 (Số 436/QĐ-ĐHNT, ngày 24/04/2018)
Số 437/QĐ-ĐHNT, ngày 24/04/2018 (189 ĐH, 137 CĐ)QUÝ 1 - 2017 Sổ bằng (năm 2017)
Số 77/QĐ-ĐHNT, ngày 07/02/2017 
(51 ĐH, 68 CĐ, 03 TC)QUÝ 2 - 2017
Số 403/QĐ-ĐHNT, ngày 27/04/2017 - Kiên Giang (02 ĐH)
Số 404/QĐ-ĐHNT, ngày 27/04/2017 - Nha Trang (77 ĐH, 105 CĐ, 02 TC)QUÝ 3 - 2017
Số 698/QĐ-ĐHNT, ngày 08/08/2017 (04 ĐH)Số 734/QĐ-ĐHNT ngày 17/08/2017 (01 ĐH)
Số 721/QĐ-ĐHNT, ngày 14/08/2017 Khoa Công nghệ Thông tin
Số 722/QĐ-ĐHNT, ngày 14/08/2017 Viện Nuôi trồng Thủy sản
Số 723/QĐ-ĐHNT, ngày 14/08/2017 Viện KH & CN Khai thác TS
Số 724/QĐ-ĐHNT, ngày 14/08/2017 Khoa Xây dựng
Số 725/QĐ-ĐHNT, ngày 14/08/2017 Khoa Công nghệ Thực phẩm
Số 735/QĐ-ĐHNT, ngày 17/08/2017 Khoa Điện - Điện tử
Số 736/QĐ-ĐHNT, ngày 17/08/2017 Viện CN Sinh học & Môi trường
Số 741/QĐ-ĐHNT, ngày 18/08/2017 Khoa Cơ khí
Số 778/QĐ-ĐHNT, ngày 22/08/2017 Khoa Ngoại ngữ
Số 779/QĐ-ĐHNT, ngày 22/08/2017 Khoa Kỹ thuật giao thông
Số 795/QĐ-ĐHNT, ngày 25/08/2017 Khoa Kinh tế
Số 796/QĐ-ĐHNT, ngày 25/08/2017 Khoa Kế toán - Tài chính
Số 826/QĐ-ĐHNT, ngày 08/09/2017 Bổ sung Tất cả các Khoa/ViệnQUÝ 4 - 2017
Số 1009/QĐ-ĐHNT, ngày 12/10/2017 (141 ĐH, 98 CĐ, 03 TC)
Số 1268/QĐ-ĐHNT, ngày 05/12/2017  Đào tạo tại Kiên Giang (Đợt 1)
Số 1311/QĐ-ĐHNT, ngày 14/12/2017  Đào tạo tại Kiên Giang (Đợt 2)


Các tin cùng thể loại
+ DANH SÁCH TỐT NGHIỆP: Từ 2016 trở về trước