Cuu can bo

DANH SÁCH CỰU CÁN BỘ PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

GS.TSKH. Nguyễn Trọng Cẩn

Trưởng phòng

2

PGS.TS. Nguyễn Quang Minh

Trưởng phòng

3

PGS.TS. Phạm Hùng Thắng

Trưởng phòng

4

PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa

Phó trưởng phòng

5

PGS.TS. Nguyễn Thạch

Phó trưởng phòng

6

CN. Trần Chuyên

Phó trưởng phòng

7

ThS. Hoàng Thu Thuỷ

Chuyên viên

8

KS. Nguyễn Thanh Hoá

Chuyên viên

9

ThS. Nguyễn Duy Toàn

Chuyên viên

10

ThS. Đào Tấn Bình

Chuyên viên

11

ThS. Phan Minh Đức

Chuyên viên

12 CN. Nguyễn Thị Hào Chuyên viên
   13 KS. Nguyễn Chí Cương Chuyên viên
   14 ThS.Trần Minh Chương Chuyên viên