1. Quyết định 1658 về công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
9. Quyết định 1679 Quy định về phát triển ý tưởng khoa học.
10. Quy chế công bố kết quả nghiên cứu đối với các nhiệm vụ KHCN.
11. Quy trình quản lý các nhiệm vụ KHCN.
12. Thông báo 86 về việc mua sắm và quản lý sử dụng tài sản của các đề tài, dự án KHCN.
13. Thông báo 579 về khuyến khích viên chức - sinh viên tham gia hoạt động KHCN.
14. Quyết đinh 401 về Quy định đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích KHCN
15. Quyết định 903 về Quy định tổ chức hội thảo về đề tài, dự án KHCN
16. Quyết định 403 về Quy định hoạt động KHCN trong trường Đại học Nha Trang
17. Quy định về quản lý đề tài KHCN cấp Trường
18. Quyết định 1302 về Quy trình đề xuất Nhiệm vụ khoa học các cấp
19. Quy định sử dụng cơ sở vật chất của Trường để thực hiện đề tài, dự án
20. Quyết định 291 về Quy định mức chi đối với đề tài KHCN cấp trường và SV
21. Quyết định 784 Quy định kiểm soát và xử lý các hành vi đạo văn các sản phẩm học thuật
22. Quyết định 1263 Quy định về kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo